Dear friends,welcome you
就业服务 1当前位置:首页 > 在线办事 > 市民办事 > 就业服务 >
 •    劳动监察案件办理程序
  2017-06-23

 •    失业保险待遇发放
  2017-06-23

 •    《就业失业登记证》办理
  2017-06-23

 •    劳动合同解除
  2017-06-02

 •    劳动合同备案
  2017-06-02


 •    劳动案件审理
  2017-03-23